I. Tổng quan

Là công cụ trợ giúp đắc lực trong công tác quản lý nhân sự trong công ty, đơn vị hay các doanh nghiệp. Nếu như trước đây công tác nhân sự được thực hiện trên giấy tờ làm mất thời gian, chi phí in ấn hoặc sử dụng các phần mềm quản lý phức tạp khác làm tốn công sức của bộ phận nhân sự. Thì giờ đây với các chức năng phong phú bao quát được hết nghiệp vụ quản lý nhân sự, module Nhân sự giúp các cá nhân, phòng ban có thể số hóa các thông tin liên quan đến nhân sự một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tăng cường công tác quản lý một cách hiệu quả, giảm thiếu tối đa thời gian công sức một cách tốt nhất.

 

II. Chức năng hoạt động

          - Quản lý thông tin nhân viên

                    + Cho phép đơn vị sử dụng tự xây dựng cơ cấu phòng ban

                    + Cho phép quản lý thông tin cá nhân, vị trí công việc, mức lương …

                    + Tự động hiển thị thông báo ngày sinh nhật

                    + Quản lý danh sách các nhân viên nghỉ việc

          - Quá trình làm việc

                    + Quản lý thông tin các đợt đi công tác của cán bộ, nhân viên

                    + Quản lý việc kỷ luật, khen thưởng tới từng nhân viên

                    + Quản lý quá trình công tác từng nhân viên: đã làm ở đâu, khi nào …

                    + Cho phép nhân viên tự đánh giá và lãnh đạo đánh giá các nhân viên

                    + Quản lý thông tin về sự cố tại nạn lao động (nếu có) của từng nhân viên

                    + Quản lý quá trình thay đổi chức vụ

                    + Quản lý thông tin ngưng việc của các nhân viên

          - Tuyển dụng

                    + Cho phép tạo các đợt tuyển dụng

                    + Quản lý danh sách các ứng viên tham gia tuyển dụng và đã tuyển dụng

                    + Cho phép chuyển thông tin của các ứng viên được tuyển dụng sang hồ sơ nhân viên

         - Báo cáo

                    + Cho phép lập báo cáo chi tiết số lượng nhân viên trong từng phòng ban

                    + Cho phép người quản lý lập bảng biểu và biểu đồ thống kê cơ cấu học vấn trong đơn vị

                    + Lập biểu đồ hiển thị việc tăng giảm nhân sự của từng tháng trong năm

                    + Lập biểu đồ cơ cấu tuổi trong đơn vị

         - Hợp đồng

                    + Quản lý danh sách hợp đồng lao động

                    + Phân loại các hợp đồng đã ký, chờ ký

          - Bảo hiểm

                    + Quản lý thông tin, danh sách nhân viên chưa tham gia và  đang tham gia bảo hiểm

                    + Tạo tờ khai tham gia bảo hiểm

                    + Cho phép tạo các đợt báo cáo về các phát sinh tăng, giảm

                    + Quản lý việc bổ sung Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

                    + Cho phép quản lý việc thanh toán bảo hiểm như: ốm đau, thai sản …

          - Chế độ và chính sách

                    + Cho phép quản lý các đợt thi đua, khen thưởng với nhiều cá nhân

                    + Quản lý các chương trình đào tạo do đơn vị đề ra

                    + Quản lý chương trình phúc lợi của đơn vị như: thăm quan, dã ngoại …

          - Chấm công

                    + Cho phép tạo bảng chấm công từng tháng, người quản lý có thể chấm công thủ công hoặc đồng bộ thiết bị chấm công với phần mềm chấm công tự động  

                    + Quản lý việc đăng kí nghỉ, tổng hợp nghỉ phép

                    + Cho phép tạo bảng xếp ca làm việc

                    + Cho phép đơn vị sử dụng tạo các ca làm việc, ký hiệu chấm công, các hình thức nghỉ

                    + Cho phép thiết lập ngày phép trong năm, ca làm việc đối với từng phòng ban, công chuẩn và các hình thức chấm công.

          - Tiền lương

                    + Tạo bảng  lương theo từng tháng

                    + Tự động tính tiền lương theo các tham số, thông số liên quan đến lương đã được nhập.

                    + Quản lý việc điều chỉnh lương, tạm ứng lương

                    + Quản lý các phiếu giờ công

                    + Quản lý danh sách nhận lương qua tiền mặt, ATM

                    + Cho phép thiết lập tham số tính lương như: bảo hiểm, đoàn phí, thuế thu nhập cá nhân, xử phạt đi muộn về sớm, số kỳ trả lương trong tháng

                    + Cho phép tạo ra các khoản lương khác nhau: chịu thuế, giảm trừ thuế …

          Bằng cơ chế phân quyền cụ thể tới từng bộ phận, cá nhân khác nhau, Module Nhân sự là giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý nhân sự và các công việc liên quan đến nhân sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều.